Finanční prostředky pro rok 2019: 62.560 Kč

Realizace v letech: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

V rámci rozvojového programu probíhá jedenkrát týdně skupinová nebo individuální výuka jazyka českého v rozsahu 60 minut. V průběhu výuky je kladen velký důraz na osvojení mluvnice a gramatiky českého jazyka, porozumění neznámým pojmům, různá gramatická cvičení, rozšiřování slovní zásoby a rozvoj komunikace. Žáci tak mají možnost si formou hry, zábavy a interaktivního učení rozvíjet jazykové dovednosti a znalosti.

Na rozvojový program byly poskytnuty finanční prostředky, které umožnily nákup různých pomůcek, publikací, deskových a didaktických her. Množství těchto didaktických pomůcek  snadněji rozvíjí  a motivuje k jazykové vybavenosti.

Do r. 2016 byl název Rozvojový program MŠMT Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.