Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj

Naše škola je zapojena do projektu KIPR (Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj). Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

Jedná se o systémový projekt z ESF, jehož cílem je pomoci školám v orientaci v poskytování podpůrných opatření, v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je zaměřen na metodickou podporu pedagogům v práci s žáky s různými druhy znevýhodnění, včetně znevýhodnění, které vychází z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka. Také je nabízena podpora při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Pro pedagogy je tato podpora realizovaná nejčastěji ve formě DVPP.