Mgr. Iva Potyková
Email: potykova (a) zsunesco.cz
Telefon: 572 432 830

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Náplň práce speciálního pedagoga

 • řídí, metodicky vede a koordinuje činnost tř.učitelů a dalších pedagogů
 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení při zpracování IVP
 • depistážní činnost (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků)
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti
 • reedukační, kompenzační, stimulační),
 • přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce se žáky
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • zajišťuje metodickou pomoc učitelům integrovaných dětí a asistentům pedagoga
 • spolupracuje s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (SPC, PPP, SVP, dětští psychologové, …)
 • zajišťuje optimální odbornou pomoc i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují (prevence školní neúspěšnosti, práce se žáky prospěchově neúspěšnými)
 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům
 • vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení
 • shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť.