Možnosti vzdělávání a koordinaci péče o žáky nadané a mimořádně nadané zajišťuje na naší škole speciální pedagog Mgr. Dagmar Janásová. Speciální pedagog pro práci s nadanými žáky úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy pracujícími se žáky v hodinách po vyučování i třídními učiteli. Zajišťuje také kontakt a spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami. Koordinuje práci s nadanými žáky a zabezpečuje a nabízí poradenskou pomoc žákům, rodičům i učitelům.

Možnost konzultací pro rodiče

(Nejlépe po předchozí telefonické, či osobní domluvě.)
tel. 572 432 822

Konzultační a poradenská práce

  • Poradenství pro rodiče zajímající se o oblast možnosti práce s nadanými žáky při školní výuce
  • Konzultace o možnostech rodičů, kteří se chtějí věnovat nadaným dětem při domácí přípravě
  • Spolupráce s rodiči již diagnostikovaných nadaných žáků
  • Informace o metodách, formách a způsobech práce s nadanými žáky ve výuce
  • Spolupráce s dalšími školami zabývajícími se prací s nadanými žáky
     

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných


Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole


Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit
a dále rozvíjet. Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole


Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání
důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.
V ŠVP škola stanoví:
 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;
 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP38 mimořádně nadaného žáka.
V ŠVP může škola případně stanovit:
 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
 pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy.
(zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:
 předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
 specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;
 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
 obohacování vzdělávacího obsahu;
 zadávání specifických úkolů, projektů;
 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

 

Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

(1) Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí z principů diferenciace a současné individualizace s ohledem k vzdělávacím potřebám žáků. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Pokud vzdělávání žáka nevyžaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jeho výuky, není nutné individuální vzdělávací plán (dále jen „IVP“) vytvářet.
 
(2) V procesu úpravy vzdělávání žáků se využívají zejména tyto postupy:
a) obohacování učiva (v rovině rozšiřování, prohlubování);
b) akcelerace učiva.

Mimořádné nadání se může projevovat v celkově nadprůměrných kognitivních schopnostech žáka, kdy žák dosahuje vynikajících výsledků ve většině nebo ve více oblastech vzdělávání, velmi často se však jedná i o specifický typ nadání. Takové nadání se pak projevuje např. jako zvýšený zájem, výkonnost a tvořivost žáka nebo jako prokazování nadprůměrných manuálních dovedností v určité odborné oblasti a mnohdy souvisí s vybraným oborem odborného vzdělání.