V současné době je naše školní psycholožka na mateřské dovolené. V případě potřeby se prosím obracejte na výchovného poradce Mgr. Tomáše Pírka, e-mail: pirek@zsunesco.cz, tel.: 731675095.

Co školní psycholog dělá?

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům
 • spolupracuje s pedagogy
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady, příčinny školního neúspěchu, podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • vede preventivní programy pro třídy, zaměřené na budování dobrých vztahů, spolupráci dětí, posílení vztahu žáci – učitelé, prevenci sociálně-patologických jevů
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Služby školního psychologa mohou využít žáci, jejich rodiče a také pedagogové školy.

Služby pro žáky

 • poskytování pomoci a podpory při řešení osobních trápení
 • konzultace při obtížích s učením
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. děti s poruchami učení a chování) a děti mimořádně nadané
 • nabídka kariérového poradenství při výběru střední školy
 • práce s třídními kolektivy - podpora a rozvoj zdravých vztahů ve třídě

Služby pro rodiče

Důvodem pro kontaktování školního psychologa mohou být školní záležitosti:

 • problémy s učením, výrazné zhoršení prospěchu, odpor ke škole a učení, zapomínání úkolů a pomůcek apod.
 • nevhodné chování ve škole, opakované poznámky a výchovné tresty, konflikty s učiteli a spolužáky
 • špatné vztahy ve třídě, osamělost, ubližování ze strany spolužáků

Práce školního psychologa není omezena pouze na "školní problémy", nabízím tedy také konzultace v případě mimoškolních a rodinných záležitostí:

 • rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové situace
 • konflikty mezi dětmi a rodiči
 • potíže při výchově dětí
 • obtížné zvládání stresových situací, úzkostné stavy, deprese

Důvodem pro konzultaci mohou být také úplně jiné náročné životní situace, při kterých Vám již nestačí vlastní síly.

Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému. 

Veškeré konzultace jsou bezplatné a samozřejmě důvěrné. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Kontakt

e-mail: slezackova@zsunesco.cz