Výchovné poradenství zahrnuje úzkou spolupráci výchovného poradce se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní psycholožkou a následně poté s třídními učiteli. Výchovný poradce koordinuje a zabezpečuje jejich činnost a nabízí poradenskou pomoc a spolupráci jak učitelům, tak žákům, ale i rodičům.

 

Aktuálně: Informace k přjímacímu řízení pro školní rok 2018/2019 budou upřesněny po schůzce výchovných poradců na pedagogicko psychologické poradně v UH. O případných změnách budete včas informováni. 

 

Výchovné poradenství zahrnuje úzkou spolupráci výchovného poradce se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní psycholožkou a následně poté s třídními učiteli. Výchovný poradce koordinuje a zabezpečuje jejich činnost a nabízí poradenskou pomoc a spolupráci jak učitelům, tak žákům, ale i rodičům.

Výchovné působení na škole tak probíhá prostřednictvím výchovného poradce zejména v těchto směrech:

 • profesní orientace žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o integrované, zohledňované a mimořádně nadané žáky
 • řešení výukových a výchovných problémů na škole
 • pomoc při řešení osobních problémů žáků
 • péče o problémové a talentované žáky
 • organizace a zajištění průběhu vědomostního testování SCIO všech žáků 9. ročníku
 • příprava vycházejících žáků k přijímacím zkouškám
 • řešení vztahů mezi žáky, klima na škole
 • Výchovný poradce samostatně zajišťuje a pravidelně aktualizuje evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, podává návrhy na jejich
 • vyšetření a seznamuje s výsledky šetření všechny vyučující. Nabízí poradenskou činnost při sestavování IVP a pro práci se zohledňovanými žáky.
 • Pravidelně spolupracuje s TU, PPP v UH, , SVP Help v UH a nabízí osobní konzultace.

Začlenění do vlastní práce:

 • organizace besed pro vycházející žáky a žáky 8. ročníku na IPS Úřadu práce v UH
 • organizace besed pro vycházející žáky na téma profesní orientace v prostorách PPP
 • zajištění brožur „Kam na školu“
 • organizování návštěv Dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ
 • zpracování informací pro žáky a rodiče o organizaci přijímacího řízení
 • zpracování dotazníků na téma drogy, kouření, šikana aj.
 • zpracování námětů a interakčních her pro TU na třídnické hodiny pro řešení problémů v kolektivu
 • pro talentované žáky organizace soutěží Matematická olympiáda, Pythagoriáda a Matematický klokan
 • sledování veškeré problematiky výchovného poradenství a předávání informací z pravidelných setkání výchovných poradců
 • vypracování přehledu o struktuře přihlášek na SŠ a SOU
 • odvolací řízení
 • pravidelná aktualizace internetových stránek školy a zajištění informovanosti žáků a rodičů
 • závěrečné zpracování přehledu a rozmístění všech vycházejících žáků
 • pravidelná spolupráce s rodiči, Dětským domovem a orgány sociální péče při řešení individuálních případů a konkrétním plnění IVPabsolvování dalších
 • akreditovaných vzdělávacích programů:
  • „Diagnostika sociálního klimatu v třídním kolektivu“
  • „Nadané dítě“
  • „Vzdělávání žáků podle IVP“
  • „Kariérové poradenství a zájmové dotazníky v práci VP“
  • „Přístup k žákům se zdravotními obtížemi“