Konzultační hodiny školního metodika prevence:

středa: 14:00 - 15:00

čtvrtek: 7:00 - 7:45 

nebo dle domluvy

Činnosti školního metodika prevence na ZŠ UNESCO:

 • vykonává metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost
 • vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy
 • provádí evaluaci Preventivního programu školy
 • své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, zejména výchovným poradcem, školní psycholožkou a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
 • spolupracuje také s různými institucemi, které se zabývají prevencí např: SVP HELP UH, PPP UH, Čas proměn – Praha, Zdravotnický ústav Zlín a Brno, Policie ČR, Kontaktním centrem Charáč v UH, HZS Zlínského kraje, Sběrné suroviny UH,Židovským muzeem Praha, Brno Památníkem Terezín a Památníkem Lidice
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • prezentuje aktivity preventivní práce školy na webových stránkách školy, v místím tisku a regionální televizi
 • předává odborné informace, letáky, publikace a DVD o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
 • účastní se seminářů a setkání pořádaných PPP UH, dále seminářů pořádaných Památníkem Terezín a Lidice, které jsou zaměřené na problematiku rasismu, xenofobie a antisemitismu
 • Pokouší se získávat finanční prostředky na prevenci z různých grantů:
  - ve školním roce 2007/2008 se podařilo získat z grantu Prevence I. 30 000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Zmizelí sousedé na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku“
  - z grantu Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje ve školním roce 2008/2009 bylo získáno 30 000,- Kč na realizaci projektu „Výuka holocaustu na ŽS UNESCO“)
  - v roce 2015 bylo z grantu Zlínského kraje získáno 38 000,- Kč na projekt: Po stopách nacistického bezpráví
  - v roce 2015 bylo z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště získáno 3000,- Kč na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví u žáků 9. tříd
  - v roce 2016 bylo z grantu Zlínského kraje získáno 24 000,- na projekt: Po stopách totalitních režimů 20. století
  - v roce 2017 bylo Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště získáno 1000,- Kč na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví u žáků 9. tříd
  - v roce 2017 bylo z grantu Zlínského kraje získáno 31 000,- na projekt: Po stopách totalitních režimů 20. století
  - v roce 2017 bylo Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště získáno 5000,- Kč na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví u žáků 9. tříd
  - v roce 2018 bylo z grantu Zlínského kraje získáno 50 000,- na projekt: Po stopách totalitních režimů 20. století
  - v roce 2018 bylo Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště získáno 11000,- Kč na projekt: Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví u žáků 9. tříd
  - v roce 2019 bylo z grantu Zlínského kraje získáno 50 000,- na projekt: Po stopách totalitních režimů 20. století
 • pořádá vzdělávací exkurze do Terezína, Lidic a Osvětimi s žáky devátých tříd
 • organizuje besedy s pamětníky komunistického a nacistického bezpráví v rámci výuky dějepisu v devátém ročníku
   

Mgr.Kočíř Petr - školní metodik prevence na ZŠ UNESCO