3. 4. 2017

Školní psycholog se stává ve školním prostředí partnerem všech účastníků vzdělávacího procesu. Je trpělivým posluchačem, průvodcem při řešení problémů, mediátorem při konfrontacích různých názorů, člověkem s časem vyhrazeným pro žáky školy, jejich rodiče i pedagogy.

Ve své práci se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, pomáhá žákům zvládat náročné životní situace, posiluje v nich zdravé sebevědomí, vytváří preventivní programy pro třídní kolektivy vytvořené dle potřeb a specifik konkrétní třídy. Jeho úkolem je vytipovat žáky a skupiny žáků ohrožené sociálně-patologickými jevy a pomoci tak předcházet rozvoji daného chování. Školní psycholog se zásadně podílí na prevenci sociálně patologických jevů ve školním prostředí a jeho aktivity jsou součástí Minimálního preventivního programu.

Cílem práce školního psychologa je vytvářet ve škole atmosféru bez stresu a napětí, podporovat vytváření přátelských a partnerských vztahů mezi žáky a učiteli, pomáhat vytvářet prostor pro otevřenou a upřímnou komunikaci, zabezpečovat efektivnější spolupráci školy a rodiny.

Školní psycholog ve spolupráci s učiteli vyhledává žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané a žáky ohrožené sociálně-patologickými jevy a zajišťuje pro ně psychologickou péči. Naše škola je spádovou pro Dětský domov Uherské Hradiště. Školní psycholog úzce spolupracuje s Dětským domovem a poskytuje žákům konzultace i v Dětském domově.

Školní psycholog realizuje na naší škole každoročně adaptační programy pro žáky prvních a šestých tříd. Tyto programy jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti žáka, na podporu kolektivu, na vytváření vztahů mezi spolužáky, mezi žáky a novým třídním učitelem/kou a prevenci sociálně-patologických jevů při vstupu žáků na do ZŠ (prvňáčci) nebo na II. stupeň ZŠ (šesťáci).

 

Na naší škole pracuje na pozici školního psychologa již šestým rokem Mgr. Vendula Hubáčková. Obracet se na ni mohou žáci, rodiče, ale i pedagogové každý všední den.

 

A v jakých situacích se na ni můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
 • ale také pokud jde o rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové situace, obtížné zvládání stresových situací, úzkostné stavy, deprese

Důvodem pro konzultaci mohou být také úplně jiné náročné životní situace, při kterých Vám již nestačí vlastní síly.

Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému.

Veškeré konzultace jsou bezplatné a samozřejmě důvěrné. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kontakt

e-mail: hubackova@zsunesco.cz

tel.: 775 961 130, 731 675 095

Konzultační hodiny
po - čt 7:30 - 16:00
pá 7:30 - 14:00

Konzultaci doporučujeme vždy předem telefonicky nebo e-mailem objednat, je možné si domluvit také konzultaci v pozdějších odpoledních hodinách.

Pracovna školního psychologa se nachází na hlavní budově ZŠ UNESCO, první patro (vedle ředitelny).

 

V současné době je pozice školního psychologa na ZŠ UNESCO Uh. Hradiště financována 0, 5 úvazku v rámci projektu Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001908 a část úvazku také z financí zřizovatele školy města Uherské Hradiště.