20. 1. 2021

Základní škola UNESCO se rozkládá ve středu města, jak si to představoval sám J. A. Komenský: „Místo pro školu budiž vybráno zcela uprostřed města, jako ve středu kolem nějakého opsaného kruhu, aby bylo snadno přístupné všem.“ 

 

Na 1. stupni pořádáme řadu aktivit k aktuálním tématům z oblasti ekologie, dopravní výchovy, ochrany zdraví apod.

Naše žáky motivujeme vedle činností nad rámec výuky a zapojením do nejrůznějších soutěží také nabídkou řady zájmových kroužků. 

Naše škola se vyznačuje příjemným prostředím a tvúrčí atmosférou.

Vedeme děti k využívání komunikačních technologií, prohlubujeme jejich jazykové dovednosti se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi. 

Naše ZŠ změnila v posledních letech velmi výrazně svou „tvář“.

Děti se učí ve velmi příjemném prostředí svých kmenových tříd i moderně vybavených odborných učeben, např. jazykové učebny, tělocvičny atd.

Zde představujeme pro předškoláky naši budovu Hradební.

 

 

                                                ZŠ UNESCO