Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti je úplnou základní školou, která má ve školním roce 2018/2019 670 žáků ve 25 třídách. Plnění školního vzdělávacího programu zajišťuje 44 kvalifikovaných učitelů. V rámci školního poradenského pracoviště pracuje tým sestavený z výchovného poradce, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.

Charakteristika a zaměření ŠVP - "Škola – místo, kde jsem rád."

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli jen encyklopedickým vědomostem, ale také pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě ve 21. století.
Veškerá školní i mimoškolní práce přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti každého žáka, k podpoře jejich talentu a nadání, k motivaci vzdělávat se a poznávat, získávat sebedůvěru.

Výuka cizích jazyků

Dle našeho školního vzdělávacího programu se žáci naší školy mohou již od prvního ročníku na 1. stupni intenzivně věnovat prvnímu cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku časová dotace 2 hodiny týdně.
Od 3. ročníku žáci pokračují ve výuce prvního cizího jazyka s časovou dotací 4 hodiny týdně. Na základě současného zájmu žáků a rodičů má prioritu anglický jazyk.

Od školního roku 2011/2012 naše škola nabízí žákům 1. stupně možnost složit Cambridgeské zkoušky pro děti – Cambridge Young Learners English Tests. Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 12 let a motivují žáky k dalšímu studiu anglického jazyka. Testy zahrnují hlavní jazykové dovednosti – poslech, čtení a psaní a ústní projev.

Od 6. ročníku na 2. stupni si pak žáci podle svého zájmu zvolí zaměření jazykové, nebo přírodovědné.

Jazykové zaměření nabízí dětem studium druhého cizího jazyka – anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského, a to třemi hodinami týdně v 6., 7. a 9. ročníku a čtyřmi hodinami týdně v 8. ročníku, přičemž pokračuje studium prvního cizího jazyka v dotaci tří hodin týdně v 6. a 7. ročníku a čtyřmi hodinami týdně v 8. a 9. ročníku.
Výuka je doplněna o konverzace v cizích jazycích a žáci 8. a 9. tříd s nejlepším prospěchem mají možnost navštěvovat dvě hodiny týdně nepovinný předmět Výběrový seminář anglického jazyka vedený rodilým mluvčím z Velké Británie.

Přírodovědné zaměření

Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na přírodní vědy, přičemž nosnými jsou Přírodovědný seminář a Matematicko-fyzikální seminář. Hodinová dotace 1. cizího jazyka je stejná jako v jazykovém zaměření.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Od jara roku 2010 jsme se začali zabývat významnějšími možnostmi vzdělávání žáků mimořádně nadaných, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení. V současné době se věnujeme pěti žákům mimořádně nadaným.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jsme otevřeni žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i se sociálním znevýhodněním.
Náš speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky.

Školní poradenské pracoviště

Ve škole pracuje tým sestavený z výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.

Výsledky vzdělávání našich žáků

Naše škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků ve vzdělávání, které podmiňují jejich zájem o další studium a výběr střední školy.

Síť přidružených škol UNESCO

Od roku 1967 je škola zařazena do sítě přidružených škol UNESCO. Každým rokem se úspěšně zapojuje do projektů vyhlašovaných touto organizací.